Υπηρεσίες

  • Ψυχολογική αξιολόγηση
  • Ατομική συμβουλευτική γονέων
  • Ομάδες συμβουλευτικής γονέων
  • Ατομική ψυχοθεραπεία
  • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μέσω ψυχοδράματος
  • Εργαστήρια καλλιέργειας της δημιουργικότητας
  • Εργαστήρια ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Ομάδες επαγγελματικής ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς